Поръчки по телефон?
0898 749550

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН  СпортенМагазин.бг - http://www.sportenmagazin.bg

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате онлайн магазина и посочения сайт. Ако използвате същите се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. За да използвате онлайн магазина и сайта задължително следва да маркирате задължителната отметка, с която декларирате, че сте запознат с общите условия и ги приемате. Без запознаване с настоящите общи условия Ползвателят няма възможност да финализира поръчката си.

 I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Аполон Спорт 82 ЕООД, регистрирано в ТР към АВ с ЕИК 040823148, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. Тодор и Анна Пулеви 7, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия sportenmagazin.bg, наричана по-долу Платформата.

(2) Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на http://www.sportenmagazin.bg/ или заплащане ползването на платени услуги, предлагани на него, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с и приема да спазва настоящите общи условия.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя цените, както и другите параметри на предлаганите стоки без предварително предупреждение.

(4) Материалите в сайта http://www.sportenmagazin.bg не могат да се променят, копират, разпространяват или раздават с комерсиална цел, без предварителното писмено съгласие на ДОСТАВЧИКА.

(5) Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби, като нарушителят отговаря пряко за всички вреди и последици от неоторизираната им употреба

 ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Аполон Спорт 82 ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7
 4. Данни за кореспонденция: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7, телефон 02/8921100, e-mail: info@sportenmagazin.bg
 5. Вписване в публични регистри: ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК БГ203832100, както и е регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 175127
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран по ЗДДС с N BG040823148

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. http://www.sportenmagazin.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата http://www.sportenmagazin.bg
 4. Да извършват ) плащания с банкова карта във връзка със сключените договори чрез платформата http://www.sportenmagazin.bg. Плащане може да се направи и чрез наложен платеж, при доставка на стоката, съгласно настоящите общи условия.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg чрез интерфейса на страницата на  http://www.sportenmagazin.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата http://www.sportenmagazin.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите, съгласно настоящите Общи условия

Чл. 4. Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.sportenmagazin.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата http://www.sportenmagazin.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата http://www.sportenmagazin.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата http://www.sportenmagazin.bg.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 IV.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА http://www.sportenmagazin.bg

Чл. 7. (1) За да използва http://www.sportenmagazin.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

  V.ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата http://www.sportenmagazin.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на поръчката.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата http://www.sportenmagazin.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформатаhttp://www.sportenmagazin.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

  VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка. Начините за плащане на цената са както следва: 

(1) Преди предаването на стоката/стоките на Ползвателя:

С банкова карта чрез страницата http://www.sportenmagazin.bg. Ползвателят може да заплати цената за поръчаната стока с банкова карта при поръчването на стоката, като следва да избере тази опция /плащане с банкова карта/ от менюто за начините на плащане и да финализира плащането. ДОСТАВЧИКЪТ приема плащания с банкови карти с брандове БОРИКА, VISA и MasterCard. Поръчката ще бъде анулирана, съответно и договорът за покупко-продажба ще се счита прекратен, в рамките на 5 работни дни, ако съответната дължима сума за цената не постъпи по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, като с превеждане на сумата Ползвателят дава съгласие за извършване на авансово плащане.

(2) В момента на получаване на стоката:

С наложен платеж. В този случай Ползвателят плаща цената на куриера, доставил стоката. Ползвателят е длъжен да заплати цената на договора за покупко-продажба при доставка, с получен касов бон, и фактура отговарящ на стойността на поръчката с включена цената на доставката, ако такава се предвижда в описаните случаи на настоящите общи условия. Доказателство за извършеното плащане от Ползвателя е надлежно оформена от куриерската фирма товарителница за извършеното плащане, подписана от Клиента.

 VII. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА И КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, които са Потребители по смисъла наЗакона за защита на потребителите

 Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg са определени в профила на всяка стока в платформата http://www.sportenmagazin.bg

(2) Крайната цена на стоките  е в български лева и се определя от Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg в профила на всяка стока в платформата http://www.sportenmagazin.bg и е посочена в платформата с включени всички данъци, такси и разходи за получаване на стоката;

(3) Всички намалени цени, посочени  на сайта са валидни единствено при покупка онлайн. Всички намалени продукти са с означени стандартни цени при физическа покупка,  абсолютната стойност на отстъпката, и намалена цена при покупка от онлайн магазинаhttp://www.sportenmagazin.bg.

Цените са валидни към момента на подаване на заявка за закупуване от страна на Клиента.Отстъпката от онлайн магазина не може да се комбинира с други отстъпки, промоции или намаление на цените

(4) Стойността на пощенските или транспортните разходи,  се определя от Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба; Тази стойност е включена в крайната цена на стоката;

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата http://www.sportenmagazin.bg

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата http://www.sportenmagazin.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата http://www.sportenmagazin.bg или електронна поща.

(8) Ползвателите разполагат с предвидената от закона гаранция за съответствие на стоката.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация  с него. Разходите за избраните средства за комуникация се определят от съответните доставчици на комуникационни услуги /телефон, интернет, поща и др./

(10) В случай на евентуални спорове ДОСТАВЧИКЪТ се съгласява да участва в извънсъдебни процедури за разрешаване на съответните спорове след съгласуване между страните на медиатора.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата http://www.sportenmagazin.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. В случай, че цената се заплаща преди доставката, то това се извършва чрез банкова карта, съгласно чл. 12, ал. 1 от настоящите общи условия.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. ПРАВО НА ОТКАЗ от сключения договор от Ползватели, които са потребители по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор чрез платформата за електронна търговия http://www.sportenmagazin.bg в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, изпратен му заедно със стоката, достъпен на сайта на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg на адрес http://www.sportenmagazin.bg/page/obshti-uslovia и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ се изпраща на Ползвателя заедно със стоката и е достъпна на http://www.sportenmagazin.bg и в Приложение № 2 към тези общи условия.

Правото на отказ може да бъде упражнено в случай, че са налице едновременно следните предпоставки: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена; да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери; Ползвателят да е предоставил на Доставчика покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка; стоката следва да е във вида, в който е получена; стоката не трябва е използвана по начин, който уврежда търговския й вид и възпрепятства последващата й продажба, всички етикети, стикери и прочие следва да са на стоката/опаковката, така, както е получена;

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 6. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 7. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg, Приложение № 1 към тези общи условия, както и получен със стоката.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, в зависимост от използваното платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си писмено съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

4.1. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни от уведомлението от отказа от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член.

4.2. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с наложен платеж, Възстановяването на сумите се извършва в 14 дневен срок от надлежно получения отказ от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член,  по посочена в същия банкова сметка на Ползвателя,

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ чрез стандартния формуляр за отказ от договора /или чрез друго недвусмислено изявление/ по някой от следните начини:

- лично на адрес: град Карлово, гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7

- чрез изпращане на писменото изявление с препоръчана пратка на адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7

- на електронна поща: info@sportenmagazin.bg

(8) Когато доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен в настоящите общи условия

(2)  Ако Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 18. Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 19. (1) Доставките се извършват чрез доставка до адрес на територията на Република България, посочен от Ползвателя при сключването на договора за покупко-продажба. Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт Eкспресс. Цената на доставката за продуктите се определя според ценика на Еконт Експрес.

Цената на доставката се посочва преди сключването на договора и е включена в крайната цена на стоката. 

(2) Доставките на наличните продукти се изпълняват до 5 /пет/ работни дни, в зависимост от наличността към момента на заявката и адреса за доставка, или до 10 /десет/ работни дни, ако посоченият адрес е в населено място, в което куриерска фирма Еконт Експрес няма офис. Посоченият в настоящата алинея срок за доставка се удължава до 30 /тридесет/ дни при необходимост съответната стока да бъде поръчана от склад на производителя. Стоките от този вид са отбелязани в платформата http://www.sportenmagazin.bg като стоки с „С удължен срок за доставка“ При възникване на такъв случай, ДОСТАВЧИКЪТ ще информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за ориентировъчния срок на доставка. Ако стоката не може да бъде доставена в този срок от 30 /тридесет/ дни, ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми допълнително ПОЛЗВАТЕЛЯ, като той може да заяви съгласие за така удължения срок повече от 30 /тридесет/ дни или да се откаже от поръчката. 

Чл. 20. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg. При липса на възражения при приемането на стоката тя се счита за окончателно приета от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Възражението се обективира върху някой от съпътстващите доставката документи – товарителница, приемо-предавателен протокол или върху екземпляра на фактурата, предназначен за ДОСТАВЧИКА.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 21. Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 23. (1) Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. Личните данни, предоставени на ДОСТАВЧИКА от ПОЛЗВАТЕЛЯ ще бъдат използвани единствено и само във връзка с целите, описани в настоящите общи условия и сключения договор за покупко-продажба. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като администратор на лични данни и има право да събира и обработва лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия, ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от ДОСТАВЧИКА и свързани с него лица. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира, че събраните лични данни, няма да бъдат предоставяни на други лица или използвани за цели, различни от споменатите. ДОСТАВЧИКЪТ използва защитен обмен на данните.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата http://www.sportenmagazin.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата http://www.sportenmagazin.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg.

Чл. 24. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 X.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 25. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата http://www.sportenmagazin.bg, за което последният ще уведоми всички регистрирани Ползватели чрез публикуване в платформата на изменените общи условия.

(2) Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Б) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 26. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.sportenmagazin.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата http://www.sportenmagazin.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в останалите, предвидени в настоящите общи условия случаи, или съгласно действащото законодателство на Р България.

Чл. 28. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата http://www.sportenmagazin.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 29. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 30. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, проблеми с банковите преводи, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 31. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на http://www.sportenmagazin.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата http://www.sportenmagazin.bg

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на нерегламентирано преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

(3) КАЧЕСТВО, РЕКЛАМАЦИИ:

 1. Качеството на стоките, предмет на доставка, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.
 2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ДОСТАВЧИКА при констатиране на дефекти при експлоатация на стоките, дължащи се на проявили се производствени недостатъци, както и при съобразяване с вида на стоката и нейното обичайно изхабяване. Рекламации се предявяват в законоустановените срокове.
 3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да предяви претенции за рекламации само при наличие на доказателства за адекватна експлоатация на продукта, в съответствие с нормите, техническите параметри и препоръки на производителя на продукта, при правилен монтаж, както и при липса на механична повреда на стоката (пробиване, нарязване, прерязване).
 4. ДОСТАВЧИКЪТ признава рекламацията само ако се представят доказателства, че превозното средство, на което е била експлоатирана стоката, е изправно и експлоатирано в съответствие с изискванията на производителя.

 XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 33. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата http://www.sportenmagazin.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 34. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата http://www.sportenmagazin.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 35. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 36. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 37. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на http://www.sportenmagazin.bg -01.10.2017  г.

 

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите с изрично и недвусмислено писмено заявление за това по един от следните начини:

- лично на адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7

- чрез изпращане на писменото изявление с препоръчна пратка на адрес: гр. Карлово, п.к. 4300, ул. "Тодор и Анна Пулеви" 7

- на електронна поща: info@sportenmagazin.bg

 1. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ – Приложение N 1, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 2. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа.
 3. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването без допълнителни разходи за Вас съобразно избраното от Вас платежно средство при сключване на договора, както следва:

7.1. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни от уведомлението от отказа от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член.

7.2. В случай, че плащането от Ползвателя е направено с наложен платеж, Възстановяването на сумите се извършва в 14 дневен срок от надлежно получения отказ от договора или до 5 /пет/ дни от изпълнение на условията по чл. 8 от настоящия член,  по посочена в същия банкова сметка на Ползвателя, 

 1. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 2. Независимо от горните хипотези, следва да Върнете стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба /в изряден търговски вид/, или неразопакована, ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, или ако тя е разопакована в посочената в предходното изречение хипотеза, имаме има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
 3. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Сравнение на продукти